Polityka prywatności

PBI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. 

Data ostatniej aktualizacji 21.02.2023 r. 

§ 1. Informacje ogólne 

1. Przedmiotowy dokument zawiera informacje dotyczące Przetwarzania Danych Osobowych,  w rozumieniu § 2 pkt. 2) i pkt. 11) poniżej, przez PBI NIERUCHOMOŚCI Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kraśniku, adres ul. Kolejowa 10E, 23- 200 Kraśnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000995074, REGON:  523291538, NIP: 7151950401, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł. 

2. Polityka prywatności ma zastosowanie do Użytkowników korzystających ze strony  internetowej www.nowywschod.pl dalej także jako „Strona Internetowa”).  

3. Polityka zostaje udostępniona w celu zapewnienia osobom, których Dane Osobowe są  Przetwarzane przez Administratora, jak najszerszej informacji o zakresie przetwarzanych  Danych Osobowych, sposobach i zasadach Przetwarzania Danych Osobowych oraz o  prawach tych osób. Podstawową regulacją prawną dotyczącą ochrony Danych Osobowych  jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (dalej także jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych”). 

4. Każdy z Użytkowników korzystający ze Strony Internetowej Administratora, akceptuje  postanowienia Polityki oraz wyraża zgodę na to w jaki sposób Administrator zbiera,  gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i chroni Dane Osobowe. Jeżeli Użytkownik odmówi  przekazania Administratorowi określonych Danych Osobowych, wówczas nie będzie  możliwe nawiązanie kontaktu z Administratorem i prowadzenia korespondencji z  Administratorem. 

§ 2 Słowniczek pojęć 

Poniższym wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie: 

1) Administrator – należy przez to rozumieć: PBI NIERUCHOMOŚCI Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kraśniku, adres ul. Kolejowa 10E, 23- 200 Kraśnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000995074, REGON:  523291538, NIP: 7151950401, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł. 

2) Dane Osobowe – należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub  możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie  identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,  identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających  fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną  tożsamość osoby fizycznej; 

3) Formularz Kontaktowy – należy przez to rozumieć interaktywny formularz dostępny  na Stronie Internetowej, umożliwiający nawiązanie kontaktu z Administratorem,  wymagający podania Danych Osobowych przez Użytkownika; 

4) Konsument – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do  czynności prawnych, korzystającą ze Strony Internetowej w celu niezwiązanym z  prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;  

5) Państwo trzecie – należy przez to rozumieć państwo spoza Europejskiego Obszaru  Gospodarczego;  

6) Polityka Prywatności (dalej również jako „Polityka”) – należy przez to rozumieć  dokument zawierający przede wszystkim informacje o zakresie Przetwarzania Danych  Osobowych, sposobach i zasadach Przetwarzania przez Administratora Danych  Osobowych Użytkowników;  

7) Przedsiębiorca – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do  czynności prawnej, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną,  której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu  działalność gospodarczą, która korzysta ze Strony Internetowej w celu bezpośrednio  związanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą;  

8) Przedsiębiorca – Konsument – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadająca pełną  zdolność do czynności prawnej, korzystającą ze Strony Internetowej w celu związanym  z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, w sytuacji gdy korzystanie ze Strony  Internetowej nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności  z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na  podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

9) Przedsięwzięcie Deweloperskie – przedsięwzięcie deweloperskie w rozumieniu art. 5  pkt 7) ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub  domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, polegające na  wybudowaniu na nieruchomości położonej w Kraśniku przy ul. Lubelskiej, budynku  mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i  elementami zagospodarowania terenu;

10) Przeglądarka – należy przez to rozumieć program informatyczny służący do  wyświetlania stron internetowych. (np. Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Safari);  

11) Przetwarzanie – należy przez to rozumieć każdą operację lub zestaw operacji  wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób  zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taki jak: zbieranie, utrwalanie,  organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,  pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,  rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,  ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;  

12) Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną korzystającą w imieniu  własnym ze Strony Internetowej, w tym Konsumenta i/lub Przedsiębiorcę i/lub  Przedsiębiorcę – Konsumenta i/lub jako reprezentant/pełnomocnik/osoba  upoważniona Konsumenta i/lub Przedsiębiorcy i/lub Przedsiębiorcy – Konsumenta.  

§ 3 Zakres zastosowania Polityki 

Niniejsza Polityka określa zasady Przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora w  związku z korzystaniem ze Strony Internetowej przez Użytkowników, w tym w celu nawiązania  kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.  

§ 4 Pozyskiwanie Danych Osobowych  

1. Administrator będzie pozyskiwał Dane Osobowe bezpośrednio od samych Użytkowników,  podczas korzystania przez nich ze Strony Internetowej oraz podczas wypełniania  Formularza Kontaktowego, a także za pośrednictwem jakiejkolwiek wymiany informacji z  Administratorem drogą telefoniczną, e-mailową lub w inny dowolny sposób.  

2. Administrator może również pozyskiwać Dane Osobowe od osoby/podmiotu posiadającego  odpowiednie umocowanie prawne do dysponowania Danymi Osobowymi Użytkownika, w  tym od innych Użytkowników.  

§ 5 Cele, podstawy prawne oraz czas  

Przetwarzania Danych Osobowych  

1. Dane Osobowe Użytkowników Przetwarzane będą przez Administratora w następujących  celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:  

1) nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem, zmierzającego do zawarcia z nim stosownej  umowy w związku z prowadzonym przez Administratora Przedsięwzięciem  Deweloperskim, na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika, o której mowa w art. 6  ust. 1 lit. a) RODO – wówczas Dane Osobowe Przetwarzane są do momentu wycofania  zgody przez Użytkownika, przy czym wycofanie zgody przez Użytkownika nie wpływa  na legalność uprzedniego Przetwarzania;

2) wypełnienie obowiązków związanych z ochroną Danych Osobowych (m.in. realizacja  praw Użytkowników w zakresie przyznanym przez RODO oraz tworzenia rejestrów  czynności Przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO), co wynika z  ciążącego na Administratorze prawnego obowiązku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit.  c) RODO – wówczas Dane Osobowe będą Przetwarzane przez czas niezbędny do  realizacji ustawowych obowiązków Administratora;  

3) zarządzanie i doskonalenie Strony Internetowej, co wynika z prawnie uzasadnionego  interesu Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jakim jest  prowadzenie przez Administratora działalności gospodarczej – wówczas Dane Osobowe  Przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu  Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika; 

4) zapewnianie bezpieczeństwa funkcjonowania Strony Internetowej, które świadczy  Administrator, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych,  przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom, co wynika z prawnie uzasadnionego  interesu Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jakim jest  prowadzenie przez Administratora działalności gospodarczej – wówczas Dane Osobowe  Przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu  Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;  

5) ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z  korzystaniem przez Użytkowników ze Strony Internetowej, co wynika z prawnie  uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,  jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami mogącymi powstać w  związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony Internetowej – wówczas Dane 

Osobowe Przetwarzane będą do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń  mogących powstać w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony  Internetowej;  

6) w celach analitycznych i statystycznych na podstawie zgody Użytkownika, co wynika  z art. 6 ust. 1 lit a) RODO – wówczas Dane Osobowe Przetwarzane są do momentu  wycofania zgody przez Użytkownika, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na  legalność uprzedniego Przetwarzania. 

2. Po upływie okresu Przetwarzania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Dane Osobowe  Użytkowników będą niezwłocznie usuwane lub anonimizowane.  

3. W przypadku zawarcia przez Użytkownika i Administratora umowy w związku z  prowadzonym przez Administratora Przedsięwzięciem Deweloperskim, wówczas cele,  zakres, sposób i czas Przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora określony  zostanie w odrębnej klauzuli informacyjnej, którą Administrator przekaże Użytkownikowi  przed lub wraz z zawarciem takiej umowy. 

§ 6 Dane Osobowe przetwarzane przez Administratora 

1. Zakres Danych Osobowych Użytkowników, przetwarzanych przez Administratora może  różnić się w zależności od zaistniałych okoliczności, przy czym zasadniczo Administrator  będzie Przetwarzał następujące Dane Osobowe Użytkowników: 

1) imię i nazwisko;  

2) adres e-mail;  

3) numer telefonu.  

2. Podanie przez Użytkownika Danych Osobowych, o których mowa w ust. 1 jest dobrowolne,  ale niezbędne do nawiązania kontaktu z Administratorem i prowadzenia korespondencji z  Administratorem.  

3. W przypadku kontaktu z Administratorem za pośrednictwem telefonu, Przetwarzany  będzie zapis z rozmowy. Rejestrowanie połączeń odbywa się wyłącznie za uprzednią i  dobrowolną zgoda Użytkownika w celach objętych tą zgodą ( tj.. do zapewnienia wysokiej  jakości obsługi).  

4. Administrator prowadzi profile w mediach społecznościowych (takich jak: Facebook,  Instagram), Użytkownik może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem  komunikatorów udostępnianych na tych platformach. Przy czym, Administrator  informuje, że nie ma wpływu na warunki korzystania oraz zasady Przetwarzania Danych  Osobowych Użytkowników przez portale społecznościowe, w związku z powyższym  Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z polityką prywatności danego portalu, w tym  zweryfikować, jakie Dane Osobowe mogą być przekazywane Administratorowi.  

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody  Użytkownika, Administrator może opracowywać dowolne kombinacje informacji  dotyczących Użytkownika, w tym jego Danych Osobowych, które mogą również być  przesłane partnerom biznesowym Administratora. Administrator może wykorzystywać te  informacje i ich kombinacje w celach określonych w niniejszej Polityce. 

6. Administrator informuje, że może zbierać i Przetwarzać przybliżoną geograficzną  lokalizację urządzenia Użytkownika, który korzysta ze Strony Internetowej. W takim  przypadku dane te będą zbierane za pomocą Google Analytics. Więcej informacji o Google  Analytics znajduje się w sekcji „Pliki Cookies”. Dane o lokalizacji są używane jedynie w  celach analitycznych i statystycznych. Ponadto, dane lokalizacyjne mogą być także  gromadzone w celu doskonalenia Strony Internetowej. Administrator nie śledzi ani nie  zapamiętuje położenia Użytkownika w czasie korzystania ze Strony Internetowej.  Lokalizacja może zostać w każdej chwili wyłączona przez Użytkownika za pośrednictwem  ustawień urządzenia lub przeglądarki internetowej.

§ 7 Odbiorcy Danych Osobowych  

1. Administrator informuje, że związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, Dane  Osobowe Użytkowników będą lub mogą być ujawniane zewnętrznym odbiorcom, tj.: 

1) usługodawcom Administratora, zapewniającym wsparcie i zarządzanie IT; 2) dostawcom usług hostingowych;  

3) osobom, podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach Strony  Internetowej, w tym spółkom z Grupy PBI wymienionym na stronie internetowej  www.grupapbi.eu, na podstawie wydanych upoważnień lub zawartych umów o  powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych;  

4) usługodawcom Administratora, innym niż podmioty, o których mowa w pkt. 1)  powyżej, w sytuacji gdy okaże się to niezbędne zgodnie z ust. 2 poniżej.  

5) organom państwowym, w tym, prokuraturze, policji (wtedy, gdy jest to wymagane  przepisami prawa). 

2. Administrator informuje, że przekazywanie Danych Osobowych zewnętrznym odbiorcom  będzie odbywało się wówczas, gdy: 

1) jest to konieczne do korzystania z usług podmiotu zewnętrznego;  

2) jest to konieczne do realizacji umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi; 3) jest to konieczne do prowadzenia Strony Internetowej;  

4) jest to konieczne do celów analitycznych i statystycznych, w tym także do  optymalizacji Strony Internetowej; 

5) jest to konieczne do nawiązania kontaktu i prowadzenia korespondencji z  Użytkownikiem, w tym w szczególności do przedstawienia oferty handlowej; 

6) wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

7) jest to konieczne do obrony roszczeń lub praw Administratora, w tym także w związku  z toczącym się procesem; 

8) nastąpiła okoliczność stanowiąca zagrożenie życia, zdrowia, mienia lub  bezpieczeństwa. 

§ 8 Przetwarzanie Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany  

Administrator nie wykorzystuje Danych Osobowych do zautomatyzowanego podejmowania  decyzji, w tym nie podlegają one profilowaniu

§ 9 Uprawnienia Użytkownika  

1. Zgodnie z przepisami RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z  kontrolą Przetwarzania Danych Osobowych: 

1) prawo dostępu do treści Danych Osobowych (m.in. uzyskania informacji jakiego  rodzaju Dane Osobowe są Przetwarzane przez Administratora, w tym do otrzymania  kopii swoich Danych Osobowych); 

2) prawo żądania poprawienia, uaktualnienia lub sprostowania Danych Osobowych; 3) prawo żądania usunięcia Danych Osobowych, w sytuacjach, o których mowa w art.  17 ust. 1 RODO, w tym w szczególności, jeżeli Dane Osobowe są niekompletne,  nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo  są lub stały się zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Administrator  informuje przy tym, że prawo do żądania przez Użytkownika usunięcia Danych  Osobowych doznaje ograniczenia w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit  e) RODO;  

4) prawo do żądania ograniczenia Przetwarzania Danych Osobowych w przypadkach, o  których mowa w art. 18 ust. 1 RODO. Administrator informuje przy tym, że prawo do  żądania przez Użytkownika ograniczenia Przetwarzania Danych Osobowych, doznaje  ograniczenia w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

5) prawo do przenoszenia Danych Osobowych w przypadkach, o których mowa w art.  20 ust. 1 RODO;  

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania Danych Osobowych, zgodnie z art.  21 ust. 1 RODO, jeżeli Przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu  Administratora;  

7) prawo do wycofania zgody na Przetwarzania Danych Osobowych – przy czym nie  wpływa to Przetwarzanie Danych Osobowych przed wycofaniem zgody;  8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych  Osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (np. w przypadku  uznania, że Przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z prawem).  

2. Administrator zastrzega, że nie będzie usuwał danych osobowych w zakresie w jakim ich  Przetwarzanie będzie niezbędne: 

1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; 

2) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego Przetwarzania na mocy  prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego; 

3) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

3. W celu realizacji swoich uprawnień Użytkownik może skontaktować się z  Administratorem za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w § 13 Polityki – „Dane Kontaktowe”. 

§ 10 Bezpieczeństwo Danych Osobowych  

1. Administrator zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, w celu zapewnienia, że Dane  Osobowe Przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający, że dostęp do  danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne ze  względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator podejmuje wszelkie działania,  aby podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków  bezpieczeństwa, w każdym przypadku, gdy Przetwarzają Dane Osobowe na zlecenie  Administratora. W szczególności są to następujące środki bezpieczeństwa: 

1) dostęp do strony będzie zabezpieczony poprzez login i hasło stworzone wyłącznie  dla określonych przez Administratora osób; 

2) Dane Osobowe otrzymywane poprzez Formularz Kontaktowy, będą przesyłane na  określony adres email, posiadający stosowne zabezpieczenia w postaci  szyfrowanego połączenia, dostęp do konta za pomocą loginu i hasła stworzone  wyłącznie dla określonych osób; 

3) zabezpieczenia oferowane dostawcę usług hostingowych, tj. szyfrowane połączenie,  dostęp do konta za pomocą loginu i hasła stworzone wyłącznie dla określonych  osób; 

4) certyfikat SSL, który odpowiada za nawiązywanie bezpiecznych połączeń pomiędzy  przeglądarką internetową, a serwerem na którym znajduje się Strona Internetowa. 

§ 11 Przetwarzanie Danych Osobowych w Państwach Trzecich 

Dane Osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. § 12 Pliki Cookies i wtyczki 

1. Administrator w ramach Strony Internetowej stosuje pliki Cookies oraz korzysta z  informacji zawartych w tych plikach.  

2. Administrator stosuje następujące rodzaje Cookies: 

1) Cookie Notice Bar – cookie_notice_accepted – ciasteczko to jest ustawiane po  zamknięciu paska informującego o ciasteczkach, wygasa po 1 miesiącu i jest  wykorzystywane w celu prowadzenia statystyk Strony Internetowej; 

2) Google Analytics – Narzędzia Google Analytics dostarczane są przez Google LLC, 1600  Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie  polegają na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Strony Internetowej.  Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze Strony  Internetowej. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane, takiego rodzaju  ciasteczka wygasają po 24 miesiącach. Jednakże w ramach Google Analytics nie  gromadzą się jakiekolwiek Dane Osobowe, które pozwalałaby na identyfikacje  użytkownika. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają  charakteru Danych Osobowych. Informacje, do jakich mam dostęp w ramach Google  Analytics to, w szczególności:  

a) informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzysta  Użytkownik; 

b) podstrony, jakie przegląda w ramach Strony Internetowej; 

c) czas spędzony na Stronie Internetowej oraz na jego podstronach; 

d) przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach Strony Internetowej; e) źródło, z którego Użytkownik przechodzi na stronę internetową;  

f) raporty demograficzne i zainteresowań. 

3. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia jakich konkretnie Cookies używa Administrator, klikając w kłódkę przy domenie Strony Internetowej, a następnie wybierając zakładkę Pliki  Cookies. 

4. Jeżeli Cookies nie są niezbędne do prawidłowego działania Strony Internetowej, przy  pierwszej wizycie na Stronie wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików  Cookies za pośrednictwem którego Użytkownik posiada możliwość wyrażenia zgody na  umieszczanie przez Administratora akceptacji Cookies opcjonalnych lub blokowanie  Cookies. Ponadto, Klient może kontrolować i zarządzać plikami Cookies za pomocą zmiany  ustawień Przeglądarki.  

5. Większość Przeglądarek pozwala wyświetlać, zarządzać, usuwać i blokować pliki Cookie  na stronie internetowej. Należy jednak pamiętać, że ich usunięcie lub wyłączenie może  wpłynąć na działanie Strony Internetowej.  

6. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień plików Cookies oraz ich samodzielnego  usuwania w najpopularniejszych Przeglądarkach powinny być dostępne w sekcji „pomoc”  lub innej podobnej. Poniżej znajdują się odnośniki do oficjalnych stron internetowych  producentów najczęściej używanych Przeglądarek urządzeń, na których znajduje się  informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej Przeglądarki w wyżej  opisanym zakresie:  

1) w przeglądarce Google Chrome:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3D Desktop 

2) w przeglądarce Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 3) w przeglądarce Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl 

pl/topic/wy%C5%9Bwietlanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce microsoft-edge-a7d95376-f2cd-8e4a-25dc-1de753474879 

4) w przeglądarce Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/ 5) w przeglądarce Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

§ 13 Dane Kontaktowe  

W przypadku jakichkolwiek pytań, wniosków i próśb dotyczących Danych Osobowych  Użytkownika lub chęci skorzystania z określonego uprawnienia, Użytkownik może  skontaktować się z Administratorem drogą e-mail na adres rodo@grupapbi.eu. 

§ 14 Zmiany Polityki  

Administrator dąży do zapewnienia aktualności niniejszej Polityki i jej aktualizacji. W  przypadku zmiany przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, wytycznych organów  odpowiedzialnych za nadzór nad procesami Przetwarzania Danych Osobowych, wprowadzenia  kodeksów dobrych praktyk (jeżeli Administrator będzie związany takimi kodeksami), zmiany  technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych Przetwarzania Danych Osobowych, 

Administrator dokona odpowiednich zmian niniejszej Polityki, o czym Użytkownicy zostaną  poinformowani poprzez wyświetlenie komunikatu na Stronie Internatowej oraz opublikowanie  nowego brzmienia Polityki na Stronie Internetowej w zakładce Polityka prywatności.